Semnarea deciziei de finanțare pentru proiectul “Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”

Semnarea deciziei de finanțare pentru proiectul “Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”

 

La data de 4 iunie 2015 a fost semnata Decizia de finanțare pentru proiectul Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”.

Obiectivul proiectului este acela de a sprijini Ministerul Fondurilor Europene în elaborarea unui sistem de evaluare a performanţei, pentru funcţionarii implicaţi în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune.

Acest proiect contribuie la atingerea obiectivului global al Programului Operațional Asistenta Tehnica si anume va contribui la asigurarea de standarde comune și instrumente necesare unui proces eficient de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale.

Citește mai mult ...

Finalizare proiect „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării”, cod SMIS 40880

S-a finalizat proiectul ” Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării

 

La data de 1 aprilie 2015 s-a finalizat implementarea proiectului „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării”, cod SMIS 40880”, cod SMIS 40880, cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, Domeniul major de intervenție 1.2 ”Evaluare”.

Principalul obiectiv al proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea capacităţii de evaluare a membrilor Unităţii Centrale de Evaluare prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul evaluării şi domeniilor conexe şi specializarea profesională a personalului.

Obiectivul specific al proiectului este de acorda asistenţă tehnică pentru:

 • acumularea de cunoştinţe necesare pentru utilizarea de noi metodologii de evaluare şi a informaţiilor din domeniile conexe, prin participarea la cursuri de instruire şi seminarii în domeniu;.
 • integrarea membrilor Unităţii Centrale de Evaluare în reţeaua internaţională a furnizorilor şi beneficiarilor de servicii de evaluare prin participarea la conferinţe internaţionale în domeniul evaluării şi a domeniilor conexe pentru care se iniţiază evaluări;

Citește mai mult ...

Finalizare proiect "Examinarea culturii de evaluare"

Proiectul ”Examinarea culturii de evaluare” s-a finalizat

La data de 28 februarie 2015 s-a finalizat implementarea proiectului „Examinarea culturii de evaluare”, cod SMIS 43465, cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, Domeniul major de intervenție 1.2 ”Evaluare”.

Principalul obiectiv al proiectului a fost de a contribui la îmbunătățirea calității, eficacității și consistenței DMI 1.2 Evaluare al POAT prin furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de atingere a obiectivului acestui domeniu major de intervenție și anume dezvoltare unei culturi comune de evaluare în cadrul sistemului de management al instrumentelor structurale, atât cantitativ, cât și calitativ. Obiectivul specific al proiectului a fost acela de a sprijini Unitatea Centrală de Evaluare și AM POAT pentru:

 • Investigarea teoriei care stă la baza strategiei DMI 1.2 al POAT și semnalarea oricărei probleme în design-ul sau în implementarea acestuia;
 • Dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea continuă a dezvoltării culturii de evaluare și stabilirea panelului cercetării;
 • Măsurarea anuală a progresului culturii de evaluare.
 • Dezvoltarea conceptului de evaluare adaptat particularităților fondurilor UE și Politicii de Coeziune a UE în România;

Citește mai mult ...

Finalizare proiect ” Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă”

Proiect  ” Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea  Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă”

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea instrumentelor care sprijină observarea şi analizarea progresului şi efectelor programelor operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor, precum şi identificarea eventualelor probleme în vederea luării unor măsuri de corectare.

Obiectivul specific al acestui proiect este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii sistemului de indicatori de monitorizare şi evaluare a programelor operaţionale şi a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, prin elaborarea unui ghid privind indicatorii şi diseminarea acestuia în rândul actorilor implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale.

Citește mai mult ...

S-a finalizat contractul privind evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România

Ministerul Fondurilor Europene a publicat raportul “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România”. Obiectivul evaluării a fost acela de a face o analiză a modului în care principiul egalității de șanse a fost transpus în toate etapele programelor care implementează în România politica de coeziune a UE, politică co-finanțată prin Fondul Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi prin Fondul de Coeziune (FC).

Principalele livrabile ale acestui contract au fost:

 

A fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”

La data de 30.07.2012 a fost semnată decizia de finanțare pentru  Proiectul   „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România” (D:F: 1.2/109/30.07.2012), cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013.

 Valoarea proiectului:  1.507.096,00 lei cu TVA

Beneficiar: ACIS - Unitatea Centrală de Evaluare

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al acestui contract subsecvent este de a contribui la îmbunătățirea utilizării rezultatelor evaluării instrumentelor structurale, în vederea unei mai bune formulări a politicilor și a unui proces decizional mai calitativ pentru a obține o eficacitate și eficiență sporite în cadrul perioadei curente de programare, precum și al celei viitoare.

Obiectivul specific al acestui proiect este de a sprijini Unitatea Centrală de Evaluare pentru a întări utilizarea evaluării în procesul de decizie și de formulare a politicilor, prin:

 • Crearea unui instrument de gestionare a rezultatelor evaluărilor (evaluation knowledge management tool);
 • Examinarea și sintetizarea rezultatelor evaluărilor;
 • Realizarea de analize ale politicilor relevante pentru perioada de programare actuală, precum și pentru perioada 2014-2020;
 • Facilitarea dezbaterilor de către factorii de decizie și de formulare a politicilor asupra aspectelor-cheie ale programării și implementării instrumentelor structurale;
 • Evidențierea bunelor practici și încurajarea utilizării lor la o scară mai largă în cadrul programelor operaționale;

Citește mai mult ...

Proiecte

 

istock_000001546811small_jpg

 

Cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate de Unitatea Centrală de Evaluare se realizează prin implementarea unor proiecte >finanţate din fonduri europene.

guv_small eu_small is_small

Decizia de finanțare pentru proiectul Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării

La data de 22.03.2012 a fost semnată decizia de finanțare pentru  Proiectul   „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării” (D:F: 1.2/094/22.03.2012),  cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013.

 Valoarea proiectului 646.272,00 lei cu TVA

Beneficiar: ACIS - Unitatea Centrală de Evaluare

Obiectivul proiectului este de a contribui la dezvoltarea capacităţii de evaluare a membrilor Unităţii Centrale de Evaluare prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul evaluării şi domeniilor conexe şi specializarea profesională a personalului.

Obiectivul specific al proiectului este de acorda asistenţă tehnică pentru:

 • acumularea de cunoştinţe necesare pentru utilizarea de noi metodologii de evaluare şi a informaţiilor din domeniile conexe, prin participarea la cursuri de instruire şi seminarii în domeniu;
 • integrarea membrilor Unităţii Centrale de Evaluare în reţeaua internaţională a furnizorilor şi beneficiarilor de servicii de evaluare prin participarea la conferinţe internaţionale în domeniul evaluării şi a domeniilor conexe pentru care se iniţiază evaluări;

Citește mai mult ...

Anunț finalizare proiect „Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS”

eu small                                                    guv small                                                   is small                                                                     

Proiect   „Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului  a fost de a contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în domeniul evaluării printre actorii implicaţi.

Obiectivul specific al acestui proiect a fost de a acorda asistenţă tehnică şi instruire în vederea:

 • perfecţionării cadrului comun aferent evaluării Instrumentelor Structurale şi a instrumentelor de lucru existente;
 • îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul evaluării;
 • creşterii gradului de conştientizare a membrilor Comitetelor de Monitorizare şi ai Comitetului Naţional de Coordonare privind utilitatea   evaluărilor în procesele de implementare a programelor operaţionale, respectiv CSNR.

Citește mai mult ...

Proiect pentru Acordul Cadru în domeniul evaluării- LOT 1

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale anunță aprobarea și lansarea proiectului pentru Acordul Cadru în domeniul Evaluării - LOT 1. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică.

Obiectivul general  al acestui proiect este de a contribui la consolidarea capacității de coordonare a implementării instrumentelor structurale, precum și la îmbunătățirea calității, eficacității, consistenței asistenței financiare, a strategiei și implementării programelor operaționale.

 

Citește mai mult ...

Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS

Obiectivul general este de a contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în domeniul evaluării printre actorii implicaţi.

Obiectivul specific al acestui proiect este de acorda asistenţă tehnică şi instruire în vederea:

 • perfecţionării cadrului comun aferent evaluării Instrumentelor Structurale şi a instrumentelor de lucru existente;
 • îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul evaluării;
 • creşterii gradului de conştientizare a membrilor Comitetelor de Monitorizare şi ai Comitetului Naţional de Coordonare privind utilitatea evaluărilor în procesele de implementare a programelor operaţionale, respectiv CSNR.

Citește mai mult ...

Dezvoltarea capacităţii pentru Analiză Cost – Beneficiu

Obiectivul general este de a contribui la îmbunătăţirea instrumentelor utile pentru luarea deciziilor asupra necesităţii şi oportunităţii finanţării proiectelor de investiţie din instrumentele structurale şi de a dezvolta capacitatea în acest domeniu.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • De a evalua eficienţa şi eficacitatea practicii de a utiliza ACB în selectarea proiectelor finanţate prin instrumentele structurale, în special a proiectelor sub pragurile stabilite la nivel naţional şi de a identifica elemente de îmbunătăţire a acesteia;
 • De a furniza asistenţă pentru adresarea punctelor slabe identificate, inclusiv metode alternative care să evalueze meritul proiectelor de investiţii propuse;
 • De a facilita îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniu în rândul actorilor implicaţi.

Citește mai mult ...

Realizarea de evaluări în perioada 2009-2010

Obiectivul general este de a contribui la consolidarea capacităţii de coordonare a implementării Instrumentelor Structurale şi la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce vizează asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în rândul actorilor implicaţi.

Obiectivul specific al proiectului este de realiza activităţile de evaluare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică, aferente perioadei 2009-2010.

Citește mai mult ...