Evaluarea în perioada 2021 - 2027

Articole(privind protectia datelor cu caracter personal si reutilizarea datelor)

Politica de coeziune a UE în perioada 2021-2027 continuă să pună accent pe promovarea convergenței economice, sociale și teritoriale, prin competitivitate durabilă, cercetare și inovare, tranziție digitală, obiectivele Pactului verde european, precum și pe promovarea pilonului european al drepturilor sociale.

Noile Regulamente care guvernează Politica de coeziune a UE consolidează sprijinul pentru pregătirea sistemelor de sănătate și permite o mai bună exploatare a potențialului culturii și turismului, greu afectate de criza recentă. În plus, statele membre au o flexibilitate suplimentară, în comparație cu perioada anterioară de programare, pentru a transfera resurse între fonduri în orice moment al perioadei de programare. De asemenea, va exista o flexibilitate suplimentară pentru a permite etapizarea operațiunilor, ceea ce va oferi statelor membre mai multe oportunități de a finaliza operațiunile care nu s-au încheiat în cadrul programelor 2014-2020.

Elementele de noutate în ceea ce privește Politica de coeziune a UE în perioada 2021-2027 sunt:

 • Sprijinul este acordat pentru prioritățile UE: sunt formulate 5 obiective de politică concentrate pe obiective cheie, relevante pentru o Europă competitivă și rezilientă pe viitor,

 1. o Europă mai competitivă și mai inteligentă,

 2. o Europă mai verde, cu emisii reduse de carbon, către o economie cu zero carbon,

 3. o Europă mai conectată prin îmbunătățirea mobilității,

 4. o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii,

 5. o Europă mai aproape de cetățeni prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

 • Libertate mai mare a autorităților locale, urbane și teritoriale în gestionarea fondurilor: un obiectiv de politică este dedicat implementării numai prin strategii de dezvoltare teritorială și locală,

 • Simplificare: noua politică de coeziune introduce un singur set de reguli pentru cele opt fonduri și o reducere semnificativă a legislației secundare. Aceasta presupune în special:

  • Raportare mai ușoară și mai frecventă,
  • Controale mai ușoare pentru programe: reducerea drastică a verificărilor manageriale, „principiul auditului unic”,
  • Livrare mai rapidă: posibilitate extinsă de a utiliza opțiuni de cost simplificate (SCO) și finanțare care nu este legată de schemele de costuri,
  • Sfârșitul aprobării Comisiei pentru proiecte majore,
  • Nu se mai desemnează organele de conducere și control.

                     Cele 80 de măsuri de simplificare propuse de Comisie sunt disponibile aici.

 • Crearea condițiilor pentru succes: condiții raționalizate și clare care să poată fi respectate pe întreaga perioadă de programare,

 • Programare flexibilă adaptată la noile provocări și nevoi emergente: alocarea sumei de flexibilitate numai după revizuirea la jumătatea perioadei a situației socio-economice și a posibilelor noi provocări,

 • Vizibilitate consolidată și prevederi de comunicare: cerințe pentru beneficiari și operațiuni de importanță strategică.

În aprilie 2021, Comisia a publicat o nouă comunicare privind o mai bună legiferare, Better Regulation: Joining forces to make better laws. În această comunicare, Comisia propune mai multe îmbunătățiri ale procesului legislativ al UE. Îmbunătățirile propuse variază de la o mai bună comunicare cu părțile interesate până la introducerea de noi instrumente pentru simplificarea sarcinilor.

În urma acestei comunicări din noiembrie 2021, a fost publicat un nou set de instrumente pentru o mai bună reglementare. Acest ghid stabilește principiile pe care Comisia Europeană le urmează atunci când elaborează noi inițiative și propuneri, precum și atunci când gestionează și evaluează legislația existentă.

Comisia și-a actualizat recent acest ghid pentru o mai bună reglementare (SWD(2021) 305) și setul de instrumente asociat (Toolbox). Setul de instrumente este destinat să ofere „îndrumări practice și detalii operaționale”. Atât ghidul, cât și setul de instrumente stabilesc metodologia care trebuie aplicată de Comisie pentru inițiativele politice. Toate inițiativele și propunerile viitoare ale Comisiei, inclusiv cele stabilite în programul său de lucru pentru 2022, se așteaptă, prin urmare, să fie pregătite în conformitate cu orientările și instrumentele actualizate.

Principalele cerințe în domeniul evaluării pentru statele membre, conform Regulamentului cu privire la dispozițiile comune 1060/2021 în ceea ce privește evaluarea, inclusiv mid-term review presupun:

Articolul 18 – Evaluarea intermediară și cuantumul de flexibilitate

Conform alin (2), Statul membru va prezenta Comisiei, până la 31 martie 2025, o evaluare pentru fiecare program cu privire la rezultatul evaluării intermediare, inclusiv o propunere de alocare definitivă a cuantumului de flexibilitate.

Articolul 40 – Funcțiile comitetului de monitorizare (în legătură cu evaluarea)

Modificările principale vizează următoarele funcții ale Comitetului de monitorizare:

Alin (1) lit. (e), implică examinarea progreselor înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare constatărilor.

Alin (2) lit. (c), prevede aprobarea planul de evaluare (și a oricăror modificări asupra acestuia).

Articolul 44 – Evaluări efectuate de statele membre

Alin (1) implică efectuarea evaluărilor programelor de către Statul membru sau autoritatea de management (AM), din perspectiva unuia sau a mai multor dintre următoarele criterii: eficacitate, eficiență, relevanță, coerență și valoarea adăugată pentru Uniune, cu scopul de a îmbunătăți nivelul de calitate al elaborării și implementării programelor. Alte criterii de evaluare relevante presupun caracterul inclusiv, nediscriminarea și vizibilitatea; de asemenea, ele pot viza mai multe programe.

Conform alin (2), până la 30 iunie 2029, se efectuează o evaluare care analizează impactul fiecărui program. Evaluările vor fi realizate de experți interni sau externi, independenți din punct de vedere operațional, potrivit alin (3).

De asemenea, în conformitate cu alin (4), Statul membru sau AM se vor asigura că sunt stabilite procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare în scopul evaluărilor.

(5) Statul membru sau AM elaborează un plan de evaluare care poate viza mai multe programe.

Ulterior, alin (6) stipulează că acest plan de evaluare va fi prezentat comitetului de monitorizare de către Statul membru sau AM în termen de un an de la decizia prin care se aprobă programul.

În final, toate evaluările vor fi publicate, conform alin (7).

Articolul 45 – Evaluarea de către Comisie:

Conform alin (1), Comisia va efectua, până la sfârșitul anului 2024, o evaluare intermediară pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate pentru Uniune.

Alin (2) stipulează că până la 31 decembrie 2031, Comisia va efectua o evaluare retrospectivă pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate pentru Uniune. În cazul FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEAMPA, evaluarea se axează în special pe impactul social, economic și teritorial al acestor fonduri în raport cu obiectivele de politică.

În cele din urmă, Comisia va publica rezultatele evaluării retrospective și le va comunica Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, conform alin (3).

Mai multe informații sunt disponibile în Ghidul pentru Elaborarea Planurilor de Evaluare aferente Programelor Operaționale finanțate din Politica de coeziune 2021 – 2027 în România.

În acest context, pentru noua perioadă de programare, au fost publicate o serie de documente și instrumente suport:

Cadrul de reglementare pentru perioada de programare 2021-2027 introduce o nouă caracteristică pentru programele din UE, așa-numitele „operațiuni de importanță strategică”. Scopul acestui document este de a inspira statele membre, autoritățile de management și beneficiarii atunci când comunică despre operațiuni de importanță strategică.

Documentul este destinat în primul rând autorităților naționale și regionale. Acesta ilustrează modul în care noul cadru de reguli prevede o abordare sistematică a performanței și stabilește contextul în care vor fi utilizați indicatorii comuni de realizare și rezultat din regulamentele fondului. Descrierile indicatorilor comuni de realizare și rezultate sunt anexate la documentul de lucru pentru a ghida programele în utilizarea, colectarea și raportarea datelor fiabile de monitorizare a performanței.

Scopul documentului este de a prezenta o serie de informații metodologice și operaționale care să ajute programele să monitorizeze și să evalueze activitățile lor de comunicare. Acest document oferă informații utile experților implicați atât în planificare/implementare, cât și în monitorizarea/evaluarea diferitelor activitati de comunicare.

Acest set de date prezintă descrierile de metadate structurate ale indicatorilor comuni de rezultate și rezultate pentru FEDR/FC/JTF pentru perioada de programare 2021-2027.

Cadrul de reglementare pentru perioada de programare 2021-2027 introduce o nouă caracteristică pentru programele din UE, așa-numitele „operațiuni de importanță strategică”. Cu mii de proiecte de politică de coeziune finanțate în fiecare an în întreaga Europă, noile prevederi CPR urmăresc să evidențieze operațiunile cheie și emblematice.

Obiectivul acestui Ghid (Vademecum) de evaluare economică (EAV) este de a promova și simplifica în continuare utilizarea voluntară a evaluării economice (EA) pentru investițiile cofinanțate de UE în perioada de programare 2021-2027. Efectuarea EA este o bună practică pentru orice proiect sprijinit de UE, deoarece ajută la asigurarea alocării optime a finanțării disponibile și la verificarea faptului că proiectele sprijinite au un raport calitate-preț bun.

Note:

Documente naționale - Cadru general

 Planurile de evaluare aferente perioadei de programare 2021-2027