Cadrul european de evaluare a Instrumentelor Structurale

Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 20131, statele membre UE trebuie să evalueze eficacitatea, eficiența și impactul asistenței din fondurile ESI, pentru a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor și pentru a determina impactul programelor în ceea ce privește țintele strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Strategia Europa 2020).

Prevederile regulamentului referitoare la procesul de evaluare sunt interpretate și detalitate de către Comisia Europeană în documentele cadru pentru perioada de finanțare 2014-2020. În acest sens, printre cele mai importante documente se numără:

Trebuie menționat că, pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia Europeană propune o abordare mult mai orientată către rezultate în ceea ce privește finanțarea UE.

Conform art. 19 (6) din Regulamentul (UE) Nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cel puțin de două ori în cursul perioadei de programare, se evaluează eficacitatea, eficiența și impactul sprijinului comun oferit din FSE și al alocării specifice pentru YEI, inclusiv pentru implementarea Garanției pentru tineret.

Prevederile regulamentului referitoare la procesul de evaluare sunt interpretate și detalitate de către Comisia Europeană în documentele cadru :

Conform Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, Autoritatea de Management ar trebui să se asigure că în cadrul evaluărilor programelor de cooperare sunt efectuate pe baza planului de evaluare, incluzând evaluări privind eficacitatea, eficiența și impactul acestor programe. Cel puțin o dată pe parcursul perioadei de programare, o evaluare ar trebui să examineze modul în care sprijinul acordat a contribuit la realizarea obiectivelor programului. Aceste evaluări ar trebui să include informații cu privire la orice modificări propuse în perioada de programare.

În acest sens, prevederile regulamentului referitoare la procesul de evaluare interpretate și detalitate de către Comisia Europeană în documentele cadru pentru perioada de finanțare 2014-2020, se aplică și în acest caz.

În ceea ce privește Politica Agricolă Comună (PAC) 2014-2020, pentru prima dată, cadrul de monitorizare și de evaluare acoperă întreaga politică agricolă comună (ambii piloni). Cadrul a făcut obiectul unor modificări pentru promovarea simplificării și a coerenței, menținându-se în același timp o acoperire în profunzime a intervențiilor de politică. Cadrul de monitorizare și de evaluare pentru PAC în perioada 2014-2020 este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, care stabilește un cadru comun de monitorizare și de evaluare în vederea măsurării performanței PAC. Acesta acoperă toate instrumentele legate de monitorizarea și de evaluarea măsurilor PAC, în special plățile directe, măsurile de piață și măsurile de dezvoltare rurală.

În general, prevederile acestui regulament trebuie avute în vedere în complementaritate cu prevederile Regulamentului privind dispozițiile comune nr. 1303/2013, care definește elementele comune de monitorizare și de evaluare pentru fondurile structurale și de investiții europene (ESI). Astfel, dispozițiile respective se completează reciproc.

Atfel, în vederea asigurării unei bune practici a evaluării, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a publicat o serie de linii directoare de evaluare pentru statele membre, în conformitate cu standardele de evaluare ale Comisiei Europene. În acest sens, trebuie menționat Ghidul pentru evaluarea ex-ante 2014-2020, Ghidul privind stabilirea și implementarea planului de evaluare pentru Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Întrebări comune de evaluare pentru programele de dezvoltare rurală 2014-2020, Ghid privind evaluarea rezultatelor programelor de dezvoltare rurală.

Importanța evaluării progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță

Comparativ cu ciclurile bugetare anterioare, în perioada de programare curentă (2014-2020), Politica de Coeziune a UE fost ajustată pentru ca investițiile din fondurile UE să înregistreze un impact maxim. Printre elementele cheie ale noii politici de coeziune se regăsesc:

I. concentrarea investițiilor în principalele sectoare de creştere reflectate de cele 11 obiective tematice, avându-se în vedere că o concentrare a resurselor poate să conducă la un impact ridicat.

II. Focusarea pe obținerea de rezultate, deci pe atingerea obiectivelor specifice stabilite în opoziție cu abordarea axată pe resursele utilizate (input-uri) sau realizările imediate înregistrate (output-uri).

III. Asumarea răspunderii (accountability) pentru eficacitatea/impactul obținut(ă).

IV. Astfel, a fost solicitat statelor membre ca pentru toate programele operaționale să fie stabilite obiective şi ținte clare, transparente şi măsurabile. Acestea ar trebui să arate clar cum vor fi măsurate progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor respective, și ar trebui să permită o monitorizare regulată şi discuții pe marginea modului în care sunt utilizate resursele financiare. În funcție de progresele înregistrate în atingerea acestor ținte, programele cu rezultate bune (prin intermediul aşa-numitei „rezerve de performanță” ) ar putea dispune de fonduri suplimentare către sfârşitul perioadei.

În acest context, al focusării pe rezultate, în opoziție cu focusarea pe resursele consumate (input) sau pe realizările imediate (ouputs), a fost definită noua logică de intervenție și a fost revizuit conceptul de evaluare la nivel de politică, și, automat și de program. În perioada precedentă de programare, evaluările au avut tendința de a se focaliza cu precădere asupra aspectelor implementării și mai puțin pe captarea impactului. Pentru perioada 2014-2020, regulamentul solicită Autorităților de Management să realizeze evaluări care analizează efectele programelor finanțate cu FESI. Acesta este un element esențial al politicii de coeziune orientate spre rezultate și este reflectat în art. 56 (3) al Regulamentului Cadru.