Semnarea deciziei de finanțare pentru proiectul “Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”
Vineri, 05 Iunie 2015 12:00

Semnarea deciziei de finanțare pentru proiectul “Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”

 

La data de 4 iunie 2015 a fost semnata Decizia de finanțare pentru proiectul Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”.

Obiectivul proiectului este acela de a sprijini Ministerul Fondurilor Europene în elaborarea unui sistem de evaluare a performanţei, pentru funcţionarii implicaţi în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune.

Acest proiect contribuie la atingerea obiectivului global al Programului Operațional Asistenta Tehnica si anume va contribui la asigurarea de standarde comune și instrumente necesare unui proces eficient de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale.

Rezultate așteptate:

Raport privind sistemul de evaluare a performantei personalului care gestionează fonduri UE şi asistenta în diseminarea acestuia.

Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul se adresă prin natura sa următorului grup ţintă: Autorităţi de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare şi Plată, Comisia Europeană.

Valoarea eligibila a proiectului: 2.203.290 lei (FEDR 1.652.467,50 lei din Fondul de Dezvoltare Regională, cofinanţare 550.822,50 lei) 

Durata: 17 luni.

 
Finalizare proiect „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării”, cod SMIS 40880
Luni, 04 Mai 2015 00:00

S-a finalizat proiectul ” Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării

 

La data de 1 aprilie 2015 s-a finalizat implementarea proiectului „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării”, cod SMIS 40880”, cod SMIS 40880, cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, Domeniul major de intervenție 1.2 ”Evaluare”.

Principalul obiectiv al proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea capacităţii de evaluare a membrilor Unităţii Centrale de Evaluare prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul evaluării şi domeniilor conexe şi specializarea profesională a personalului.

Obiectivul specific al proiectului este de acorda asistenţă tehnică pentru:

 • acumularea de cunoştinţe necesare pentru utilizarea de noi metodologii de evaluare şi a informaţiilor din domeniile conexe, prin participarea la cursuri de instruire şi seminarii în domeniu;.
 • integrarea membrilor Unităţii Centrale de Evaluare în reţeaua internaţională a furnizorilor şi beneficiarilor de servicii de evaluare prin participarea la conferinţe internaţionale în domeniul evaluării şi a domeniilor conexe pentru care se iniţiază evaluări;

Rezultatelor obținute în urma implementării au fost:

 • Participarea personalului UCE la conferinţe, seminarii, cursuri, întâlniri, mese rotunde, grupuri de lucru  și reuniuni naționale și internaționale în domeniul evaluării şi în domeniile conexe în vederea realizării unei culturi comune în domeniul evaluării.
 • Asocierea Unității Centrale de Evaluare la rețele și asociații profesionale în domeniul evaluării.

 

Valoarea deciziei de finanțare a fost de 646.272,00 lei eligibil, din care FEDR 549.331,20 lei.

 
Finalizare proiect "Examinarea culturii de evaluare"
Luni, 06 Aprilie 2015 10:07

Proiectul ”Examinarea culturii de evaluare” s-a finalizat

La data de 28 februarie 2015 s-a finalizat implementarea proiectului „Examinarea culturii de evaluare”, cod SMIS 43465, cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, Domeniul major de intervenție 1.2 ”Evaluare”.

Principalul obiectiv al proiectului a fost de a contribui la îmbunătățirea calității, eficacității și consistenței DMI 1.2 Evaluare al POAT prin furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de atingere a obiectivului acestui domeniu major de intervenție și anume dezvoltare unei culturi comune de evaluare în cadrul sistemului de management al instrumentelor structurale, atât cantitativ, cât și calitativ. Obiectivul specific al proiectului a fost acela de a sprijini Unitatea Centrală de Evaluare și AM POAT pentru:

-         Dezvoltarea conceptului de evaluare adaptat particularităților fondurilor UE și Politicii de Coeziune a UE în România;

-     Investigarea teoriei care stă la baza strategiei DMI 1.2 al POAT și semnalarea oricărei probleme în design-ul sau în implementarea acestuia;

-         Dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea continuă a dezvoltării culturii de evaluare și stabilirea panelului cercetării;

-         Măsurarea anuală a progresului culturii de evaluare.

Rezultatele obținute:

 1.       Definiția culturii de evaluare;
 2.       Metodologia pentru măsurarea culturii de evaluare;
 3.       Trei rapoarte anuale de măsurare a Culturii de evaluare;
 4.       Trei evenimente pentru prezentarea, explicarea şi împărtăşirea rezultatelor;

 

Valoarea deciziei de finanțare a fost de 1.023.868,00 lei eligibil, din care FEDR 870.287,80 lei.

 
Finalizare proiect ” Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă”
Marţi, 07 Ianuarie 2014 00:00

Proiect  ” Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea  Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă”

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea instrumentelor care sprijină observarea şi analizarea progresului şi efectelor programelor operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor, precum şi identificarea eventualelor probleme în vederea luării unor măsuri de corectare.

Obiectivul specific al acestui proiect este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii sistemului de indicatori de monitorizare şi evaluare a programelor operaţionale şi a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, prin elaborarea unui ghid privind indicatorii şi diseminarea acestuia în rândul actorilor implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale.

Rezultatele obţinute:

 • Raport de analiză a sistemului de indicatori şi o versiune actualizată a acestuia;
 • Metodologie de monitorizare a efectelor asupra mediului a programelor operaţionale (analiza şi linii directoare pentru monitorizarea impactului asupra mediului );
 • Raport de analiză a furnizării şi diseminării de informaţii statistice la nivel teritorial în România (inclusiv bază de metadate statistice)

Buget proiect 569.219,86 lei

 
S-a finalizat contractul privind evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România
Luni, 29 Aprilie 2013 11:01

Ministerul Fondurilor Europene a publicat raportul “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România”. Obiectivul evaluării a fost acela de a face o analiză a modului în care principiul egalității de șanse a fost transpus în toate etapele programelor care implementează în România politica de coeziune a UE, politică co-finanțată prin Fondul Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi prin Fondul de Coeziune (FC).

Principalele livrabile ale acestui contract au fost:

 

 
A fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul “„Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”
Luni, 06 August 2012 00:00

La data de 30.07.2012 a fost semnată decizia de finanțare pentru  Proiectul   „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România” (D:F: 1.2/109/30.07.2012), cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013.

 Valoarea proiectului:  1.507.096,00 lei cu TVA

Beneficiar: ACIS - Unitatea Centrală de Evaluare

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al acestui contract subsecvent este de a contribui la îmbunătățirea utilizării rezultatelor evaluării instrumentelor structurale, în vederea unei mai bune formulări a politicilor și a unui proces decizional mai calitativ pentru a obține o eficacitate și eficiență sporite în cadrul perioadei curente de programare, precum și al celei viitoare.

Obiectivul specific al acestui proiect este de a sprijini Unitatea Centrală de Evaluare pentru a întări utilizarea evaluării în procesul de decizie și de formulare a politicilor, prin:

ü  Crearea unui instrument de gestionare a rezultatelor evaluărilor (evaluation knowledge management tool);

ü  Examinarea și sintetizarea rezultatelor evaluărilor;

ü  Realizarea de analize ale politicilor relevante pentru perioada de programare actuală, precum și pentru perioada 2014-2020;

ü  Facilitarea dezbaterilor de către factorii de decizie și de formulare a politicilor asupra aspectelor-cheie ale programării și implementării instrumentelor structurale;

ü  Evidențierea bunelor practici și încurajarea utilizării lor la o scară mai largă în cadrul programelor operaționale;

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului vor fi următoarele:

Activitatea 1: Crearea unui instrument de gestionare a rezultatelor evaluărilor

1)Compilarea și facilitarea dezbaterilor privind Nomenclatorul în cadrul Grupului de Lucru pentru Evaluare;

2)Prelucrarea rapoartelor de evaluare existente în scopul gestionării cunoașterii (cel puțin 17 rapoarte);

3)Dezvoltarea funcțiunii cross-reference pe pagina web a GLE;

4)Realizarea unui format standard al raportului de evaluare care să permită crearea de legături;

5)Oferirea de servicii hotline pentru evaluatorii care utilizează instrumentul de gestionare a cunoașterii; solicitările de sprijin pot fi realizate de către evaluatori prin telefon sau prin e-mail;

6)Elaborarea unui Ghid pentru gestionarea rezultatelor evaluăși facilitarea dezbaterilor pe marginea acestuia în cadrul Grupului de Lucru pentru Evaluare.

Activitatea 2: Prelucrarea și utilizarea rezultatelor evaluărilor

ü  Examinarea și sintetizarea rezultatelor evaluărilor și analize ale politicilor relevante pentru perioada de programare actuală și viitoare. Sectoarele prioritare pentru analizele de politici sunt următoarele, fără a se limita la acestea: sănătate, educație, forța de muncă, asistența socială, mediul de afaceri, capacitatea administrativă aferentă gestionării instrumentelor structurale etc.

Activitatea 3: Facilitarea dezbaterilor factorilor de decizie și ai celor de formulare a politicilor cu privire la aspectele-cheie ale instrumentelor structurale, diseminarea bunelor practici și încurajarea utilizării lor la o scară mai largă în cadrul programelor operaționale

ü  Prezentarea, explicarea și împărtășirea rezultatelor activității unui public mai larg și organizarea diverselor evenimente specifice/reuniuni/întâlniri.  (aproximativ 10)

 

 
Proiecte

 

istock_000001546811small_jpg

 

Cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate de Unitatea Centrală de Evaluare se realizează prin implementarea unor proiecte finanţate din fonduri europene.

guv_small
eu_small is_small

 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 2