Glosar

kmt

Acest instrument pentru gestionarea rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul Contractului Subsecvent nr. 2 privind Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România din Acord-cadru pentru evaluarea Instrumentelor Structurale în perioada 2011-2015, Lot 2 – Dezvoltarea capacităţii de evaluare ce este co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2007–2013.
 - Pentru informații privind utilizarea instrumentului, vă rugam accesați Ghidul de utilizare.
 - Pentru informații suplimentare şi sugestii, ne puteți contacta la e-mail Suport.kmt@ro.ey.com.


Filtru 
Termen
Analiză Multicriterială ..
Analiza cost-beneficiu ..
Analiza cost-eficacitate ..
Analiza documentaţiei ..
Analiza evaluabilităţii ..
Analiza factorială ..
Analiza Input - Output ..
Analiza statistică descriptivă ..
Analiza SWOT (Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunităţi, Ameninţări) ..
Anchetă pe bază de chestionar ..
Arborele problemelor ..
Comparare (calitativă şi cantitativă) a performanţei ..
Consultarea părţilor interesate ..
Corelarea punctajului de propensiune ..
Diagrama conceptuală a impacturilor ..
Diferenţele dintre Diferenţe ..
Evaluarea contingentă ..
Evaluarea realistă ..
Focus Group ..
Interviu individual ..
Matrice de contabilitate socială ..
Matricea logică ..
Modele logice ..
Modele macroeconomice ..
Panel de experţi ..
Proiectarea discontinuităţii ..
Studiu de caz ..
Tehnici observaţionale ..
Teoria Schimbării ..
Variabile instrumentale ..